Daru Ambrus tiszteletbeli főgondnok

Daru Ambrus tiszteletbeli főgondnok

Tősgyökeres nagykőrösi református családba születtem 1949. május 12-én.

Isten kegyelméből, szüleink életében megláthattuk a kálvinista hit megerősítő és felemelő szerepét. Megismerhettük idősebb korú gazdálkodó édesapánk rendíthetetlen életfelfogását amely így hangzott:

Becsülettel élni!

Megtapasztalhattuk, édesanyánk, született J. Máté Mária mély hitéből táplálkozó különleges életerejét, óvó és önfeláldozó szeretetét. Ez adott nekik indíttatást és erőt, két magára maradt idős családtag gondozásához. Ebből az erőből jutott gyermekeket nevelő lelkészcsaládok természetbeni adományokkal való segítésére. Több éven keresztül az alszegi vasárnapi istentiszteletek Árboz utcai családi hajlékba történt befogadására.

Első tanítóm a közelmúltban elhunyt presbiter testvérünk Valkai Imre volt. Általános iskolás koromból tisztelettel és szeretettel emlékszem vissza Fejes György tanító úrra, Papp Erzsébet és Finta Miklósné tanárnőkre, Kádár András, Kőrösi Balázs, K. Varga Dénes tanár urakra, azokra, akiknek többsége a Nagykőrösi Református Tanítóképzőből indult a pedagógusi pályára. Rácz Lajos nagytiszteletű úrra aki hittanra oktatott. Dr. Kiss János nagytiszteletű úrra, akinél konfirmáltam.

Az általános iskola befejezése után villanyszerelő szakmát tanultam az országosan ismert Kiskunfélegyházi Ipari Szakmunkásképző Intézetben.

1966-ban kezdtem el dolgozni a szegedi központú Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat Nagykőrösi Üzletigazgatóságánál. 2006-ban történt nyugállományba vonulásomig folyamatosan ennek a cégnek voltam az alkalmazottja. A Szegedi Villamosenergia-ipari Technikumban 1971-ben ipari technikusi oklevelet szereztem. A későbbiek során felsőfokú energetikus és kiemelt ügyfélmenedzser (KAM) szakképesítéseket nyertem.

Az áramszolgáltatásban végzett munkásságom 40 éve alatt voltam szerelő, terveztem villamos elosztóhálózatokat, majd vezettem nagyfogyasztói irodát. Tevékenységemet végül minőségi szolgáltatásért felelős hálózati mérnökként fejeztem be.

Többször részesültem vállalati elismerésben, számomra azonban a legértékesebbek az elégedett Ügyfelek visszajelzései voltak. Munkámat mindig SZOLGÁLATNAK tekintettem, amelyhez református hitem állandó útmutatást és nagyon sok erőt adott.

Hitvestársammal, Farkas Mária Klárával, a Nagykőrösi Arany János Gimnázium volt diákjával, majd áramszolgáltatós kolléganőmmel 1973-ban kötöttünk házasságot. Feleségemben római katolikusként is igaz hű társra találtam három gyermekünk helytállásra és református hitre való nevelésében és neveltetésében.

Gyermekeink szintén az Arany János Református Gimnáziumból indultak az Életbe. Ambrus fiunk (1974) okleveles villamosmérnök, felesége Daru

(Vörös) Katalin közgazdász, a Sárospataki Református Gimnázium volt növendéke. Marianna leányunk (1977) református tanító-kántor aki a Nagykőrösi Főiskolán szerezett oklevelével keresi a szolgálati lehetőséget. Miklós fiunk (1988) gazdaság-informatikus szakos egyetemi hallgató Szegeden.

Testvérem, Nagy Tamásné (Daru Mária) a Nagykőrösi Arany János Református Gyakorló Általános Iskola tanára.

1971-től kezdődően - mint párton kívüli - több választási ciklusban tagja voltam a Nagykőrösi Városi Tanácsnak.

A rendszerváltozás után sem csatlakoztam politikai párthoz. Közéleti tevékenységem elsődleges színterének az egyházi szolgálatot tartom. E mellett kötelességemnek érzem az országgyűlési és önkormányzati képviselő választások, népszavazások lebonyolításában való közreműködésemet.

A szorosabban vett egyházi munkába az alszegi egyházközség áldott emlékezetű lelkipásztora, Tóth János nagytiszteletű úr és kedves felesége Kati néni vont be.

1984 óta vagyok presbiter. 2000-től - a nagykőrösi gyülekezetek 2005-ben történt újraegyesítéséig - a Nagykőrös - Bokros Nyársapáti Egyházközség gondnoki tisztét láttam el.

Isten akaratából a Nagykőrösi Református Egyházközségnek ma egy szervezeti egységként kell küldetését teljesítenie.

Megváltó Urunk, Jézus Krisztus által mutatott úton járni igyekezvén, - mint a keleti egyházrész egyházrészi gondnoka, a gimnáziumi és az általános iskolai Igazgató Tanácsok, valamit a Temetőügyi Bizottság tagja - törekszem Egyházunkat szolgálni. Ennek során református-keresztyén elődeink áldott örökségét ápolni, korunk kihívásainak megfelelni és a magam szerény eszközeivel jövő gyülekezetének építésében közreműködni.

Méltatlanságomban is szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy városunk ősi templomának égre mutató büszke tornya az idők végezetéig hirdethesse Teremtő Atyánk kegyelmét és kifogyhatatlan szeretetét!

Írjon e-mailt: daru.ambrus@refkoros.hu