Szabó Gábor vezető lelkipásztor

Szabó Gábor vezető lelkipásztor

1960. július 2.-án születtem Budapesten Szabó Imre és Szabó Éva sárbogárdi református lelkipásztorok hatodik gyermekeként. Anyai nagyapám néhai Szabó Imre a Budapesti Református Egyházmegye első esperese, a Fasori gyülekezet alapító lelkipásztora. Heten voltunk testvérek, János bátyám hat éve elhunyt. Testvéreim közül hárman vagyunk lelkipásztorok, Julianna nővérem Baracs-Mezőfalva–Kisapostag Missziói Társegyházközség lelkésze, István bátyám a Buda hegyvidéki Egyházközség lelkésze, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke.

Nős vagyok, feleségem Nátek Katalin református lelkipásztor, 2004 szeptemberéig Felvidéken szolgált Kamocsa községben megválasztott lelkipásztorként. A Teológiát Budapesten végezte, majd ugyanott a doktori képzésben is részt vett. Lelkipásztori szolgálata mellett 7 évig óraadó tanár volt a Calvin János Teológiai Akadémián Révkomáromban. Kántori képzettsége is van. Jelenleg beosztott lelkészként a gyermekmunkáért felelős a nagykőrösi gyülekezetben. 2006. január 27.-én megszületett első gyermekünk Anna Júlia.

Általános iskoláimat Sárbogárdon végeztem, majd a Debreceni Református Gimnáziumban érettségiztem 1978-ban. Érettségi után egy évet betanított munkásként dolgoztam, majd az ELTE Állam és Jogtudományi Karára nyertem felvételt, esti és illetve levelező tagozatra. A munkám mellett bírósági előadóként dolgoztam Budapesten. IV. éves egyetemista koromban váratlanul behívtak sorkatonai szolgálatra, 18 hónapig egy vasútépítő munkás-században dolgoztam (dolgoztattak), származásom miatt, mint politikailag megbízhatatlan. Leszerelésem után az életem kisiklott, az egyetemet folytatni nem tudtam, különböző munkahelyeim voltak, elkallódtam. 1992-ben Baranya megyébe költöztem, ahol 1993-ban lehetőséget kaptam arra, hogy a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárát összegyűjtsem, annak anyagát Pécsre beköltöztetve, létrejöhessen a Református Egyház négy nagy kollégiumi levéltára után egy megyei levéltár is, amely állami elismerést és anyaga védettséget élvez. Nyilvános magánlevéltár 1999 óta. Közben 1993-ban beiratkoztam, és 1996-ban elvégeztem a KGRE Nagykőrösi Tanítóképzőjének hitoktató szakát. A levéltárosi munkák mellett az akkoriban alakuló Pécsi Református Gimnáziumban vállaltam állást.

 

Szolgálati utam

-1997-ben beiratkoztam a Révkomáromi (Szlovákia) Református teológiára.

-1999.-től harmadéves koromtól kaptam exmisszusi megbízatásokat:

-1999. január 1.-től- augusztus 15.-ig Hidas-Mecseknádason,

-1999. november 1.-től, 2000. július 31.-ig Zengővárkony-Nagypallban voltam exmittált teológus. Közben:

-1994-2000-között a Pécsi Református Gimnáziumban nevelőtanár

-2000. augusztus 15.-től, 2002. augusztus 15-ig ugyanitt megbízott vallástanár voltam.

-2001 decemberétől a Dunaszekcső- Palotabozsok-Véméndi Református Társegyházközségben kisegítő segédlelkész

-2005. január 1.-től ugyanitt segédlelkész

-2006. január 1.-től ugyanitt beosztott lelkésszé rendelt ki püspök úr.

-2008.szeptember 9-től a Nagykőrösi Református Egyház megválasztott lelkipásztora lettem

-2008.november 9-én lelkipásztori tisztembe való ünnepélyes beiktatásom történt meg

 

Képesítéseim

-1978-gimnáziumi érettségi. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma

- 1979-83-ELTE, ÁJTK (8 szemeszter, nem fejeztem be)

- 1996 -Hitoktatói oklevél (KGRE, TFK Nagykőrös)

- 2004. Teológus oklevél (CJTA, Révkomárom)

- 2004. június 23.-án tettem I. lelkészképesítő vizsgát.

- 2005. szeptember 21.-én. II. lelkészképesítő vizsgát

-2005. október 1.-én, lelkészi oklevelemet honosíttattam Pápán

-2005. november 17.-én Budapesten lelkipásztorrá szenteltek

-2006.július 2.-án Magiszteri fokozatot szereztem a Selye J. Egyetem Teológiai Karán

-2008 szeptemberétől a KGE Jogi Karán jogi szakokleveles lelkipásztorképzésben veszek rész

 

Egyéb megbízatásaim

- Az Egyházkerület Gyűjteményi bizottságának tagja 1998-2008 között

- Az Egyházmegye levéltárosa 1994-2008, gyűjteményi előadója 1996-2008

- A Pécsi Református Kollégium Igazgatótanácsának tagja 1995-2008

- A 1998-2002 között a Polgári Kormány által támogatott baranyai szórványprogram megbízott felelőse.

- 2005-2008 A Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának igazgatója

- 2009-től a Délpesti Református Egyházmegye lelkészi bírójává választottak

 

A fenti életpályából bizonyára kitűnik, hogy három fő terület határozta meg eddig egyházi szolgálatomat, egyrészt a Református Egyház írott örökségének megmentésén való fáradozás, mint levéltáros, másrészt a szórványgyülekezeti szolgálat, valamint a pedagógiai, tanári hivatás. Minden felsőfokú végzettségemet munka illetve szolgálat ellátása mellett szereztem meg, igen hálás szolgájaként az Istennek, hiszen már elmúltam 30 éves, amikor elhívást kaptam, de ezzel együtt mindig feladatot, szolgálatot is.

Lelkipásztori szolgálatom során, eddig mindhárom helyemre akkor és úgy kerültem oda, hogy a szolgatárs vagy váratlanul elhagyta a gyülekezetet, vagy a gyülekezet nem tudott már lelkészi állást fenntartani. Teológusként Baranya szinte valamennyi gyülekezetében szolgáltam, mint alkalmi helyettesítő. Hosszú éveken keresztül lehettem pedagógus, hitoktató, majd vallástanár.

Dunaszekcsőre kerülve egy félig kész és forráshiányos beruházás várt, hiszen a palotabozsoki templom befejezéséhez sok millió forint hiányzott, de úgy érzem az egyre fogyatkozó gyülekezet (45 fő!) motivációja is. Istennek hála az adósságainkat kifizetve a templomot 2003 szeptemberében felszentelhettük. Előtte való évben a dunaszekcsői parókiát újítottuk meg (helyesebb, ha azt mondom: tettük lakhatóvá). 2006-ban pedig a véméndi imaház teljes átépítése és felújítása történt meg.

Bár egy templom, egy imaház és egy parókia megépítése van már mögöttem, valamint egy levéltári gyűjtemény létrehozása, mégis sokkal nagyobb az öröm, hogy 220 fős gyülekezetünkből (ennyi egyházfenntartó van a hét (!) faluban, amelyet pásztoroltunk feleségemmel) vasárnaponként 60-80 ember hallgatja Isten Igéjét, és ad hálát az Ő megtartó szeretetéért. Úrvacsorázik 120 fő.

7 falu tartozott hozzánk, Istentiszteletet 4 helyen tartunk, hitoktatást szintén négy faluban. Minden évben szerveztünk evangelizációt, gyülekezeti kirándulást.

2008. nyarán a nagykőrösi gyülekezet presbitériumának küldöttsége Dr. Fodor Ferenc lelkészelnök vezetésével gyülekezetünkben járt, majd nem sokkal később a Presbitérium meghívott az időközben megüresedett nagykőrösi második lelkészi állásra. A gyülekezet egyhangúan megválasztott, majd november 9-én tisztembe beiktatott Komlósi Péter esperes úr.

Feleségemmel együtt igyekszünk a bizalmat a szolgálatunkkal meghálálni, Isten dicsőségére az Anyaszentegyház épülésére élni és híven szolgálni.

Írjon e-mailt: szabo.gabor@refkoros.hu